• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy całodobowy serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla przemysłu

  Obsługujemy kotły parowe, piece przemysłowe, palniki wielopaliwowe, automatykę i wiele innych.

  Prowadzimy szkolenia.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradztwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty, ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla instytucji

  Posiadamy flotę kilkunastu aut serwisowych zapewniających obsługę kotłowni, pomp ciepła, klimatyzacji itp. w kilku województwach. Mamy doświadczenie w realizacji projektów i zleceń z budżetu publicznego.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla klientów indywidualnych

  Serwisujemy urządzenia szerokiej gamy producentów kotłów, palników, pomp ciepła. Zapewniamy doradztwo i kompletny montaż.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie węzła
  autostradowego Szczecin - Dąbie.

  Dowiedz się więcej

Rok 2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 28 maja 2024 r . , na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

Proponowany porządek obrad ZWZA:

1) Otwarcie ZWZA;

2) Wybór Przewodniczącego ZWZA;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2023,

B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,

D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

7) Zamknięcie Zgromadzenia.


 • Rok 2023

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 24 maja 2023 r., na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

Proponowany porządek obrad ZWZA:

1) Otwarcie ZWZA;

2) Wybór Przewodniczącego ZWZA;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,

D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

E) Powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Marcina Majewskiego

F) Powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej : Macieja Gryczki

G) Powołania członka Rady Nadzorczej : Magdaleny Dokowskiej.

H) Powołania członka Rady Nadzorczej : Marty Katarzyny Gryczka.

I ) W sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki . 7) Zamknięcie Zgromadzenia. 2022

 • Rok 2022

1.Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 20 czerwca 2022 r., o godz. 10:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

Proponowany porządek obrad ZWZ:

1) Otwarcie ZWZ;

2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

7) Zamknięcie Zgromadzenia.

2. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie§ 23 ust 3, § 19 ust 2 i § 39 Statutu Spółki, oraz art. 402 § 1 i § 2 KSHzwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), na dzień 20 grudnia 2021 r., na godz. 9:30, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.

1.Otwarcie NWZA;

2.Wybór Przewodniczącego NWZA;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;

5.Przyjęcie porządku obrad;

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.Odwołania Członka Rady Nadzorczej – Michała Gryczka

6.2.Powołania Członka Rady Nadzorczej – Marty Katarzyna Gryczka.

7.Zamknięcie NWZA.

1. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul . Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ), na dzień 16 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

Proponowany porządek obrad ZWZ:

1) Otwarcie ZWZ ;

2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Informacja Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363KSH

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2020 ,

b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 ,

c) Wypłaty dywidendy,

d) Przeznaczenia niewykorzystanego kapitału rezerwowego pozostałego po dokonaniu skupu akcji własnych spółki Calesco S.A.

e) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2020.

f) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

8) Zamknięcie Zgromadzenia.

 • Rok 2020

4. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem KRS 0000324475 ( ''Spółka"), działając na podstawie § 37 Statutu Spółki ,art. 396 §4 i 5 i art. 362 §1 pkt 8 w sprawie uchwały ZWZA nr 18/2020 z dnia 29.06.2020 r. oraz na podstawie art. . 362 § 2 pkt 3 , art. 402 §1 i 2 i art. 398 oraz art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 11.08.2020 r , o godz. 13 :00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad zgromadzenia:

1) Otwarcie NWZA;

2) Wybór Przewodniczącego NWZA,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;

5) Przyjęcie porządku obrad ;

6) Podjęcie uchwały:

a) w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

7) Informacja Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363 KSH

8) Zamknięcie zgromadzenia

3. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie ( „ Spółka ”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ), na dzień 29 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

2. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki, Marii Majewskiej (pismo Marii Majewskiej z dnia 19.05.2020 i pismo Jacka Gryczka z dnia 21.05.2020 ) i na podstawie §8 ust 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 400 §1, art. 402 §1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.

1. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 25 marca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .